2023-03-17T09:56:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nabór wniosków o nagrody w dziedzinie kultury

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Trwa nabór wniosków o przyznanie tegorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Do 31 marca odpowiednio wypełnione formularze mogą złożyć:

 • instytucje kultury mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
 • szkoły oraz placówki oświatowe, które mają siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
 • komisja Rady Miasta Ostrołęki właściwa ds. kultury,
 • organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury, które mają siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki.

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która figuruje w rejestrze wyborców prowadzonym dla Miasta Ostrołęki, uczeń lub student szkoły/uczelni, która ma siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, a także osoba prawna lub inny podmiot, który działa na terenie Miasta Ostrołęki, za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie:

 • twórczości artystycznej, w tym twórczości ludowej i rękodzieła, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji lub za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Miasta Ostrołęki, całokształtu działalności artystycznej;
 • upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez m.in. wdrażanie nowych projektów, kreowanie nowoczesnych rozwiązań, za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu Miasta Ostrołęki, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;
 • ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Ostrołęki lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Ostrołęki.

Nagroda może zostać przyznana za osiągnięcia indywidualne lub grupowe, które zrealizowano w roku 2022, bądź za całokształt działalności. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda jest przyznawana grupie osób.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kandydata do nagrody (imię i nazwisko/nazwa, aktualny adres zamieszkania/adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku osób prawnych numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze; w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu),
 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny,
 • dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu),
 • informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,
 • dotychczasowy życiorys artystyczno-kulturalny kandydata i informacje o jego osiągnięciach i nagrodach z lat poprzednich,
 • planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności kulturalnej,
 • uzasadnienie wniosku, uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata,
 • podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do nagrody Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi oraz dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, takie jak np. fragmenty publikacji, fragmenty utworów, kopie dyplomów, recenzje, rekomendacje, katalogi wystaw, zdjęcia i nagrania wystąpień. Dokumentacja może zostać złożona w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach Prezydent Miasta Ostrołęki wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W ubiegłym roku uhonorowano 6 osób indywidualnych oraz 4 podmioty zbiorowe.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×