Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 21002/3 ul. Króla Jana Kazimierza

z dnia 28 lutego 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00064133/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 21002/3.
3.Nieruchomość posiada powierzchnię 3025 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 258 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia zabudowana jest jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem socjalno-magazynowym o pow. zabudowy 168 m2.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce przedmiotowa część nieruchomości znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi – bez przesądzania ich profilu (z wyłączeniem rzemiosła produkcyjnego wymagającego budynków produkcyjnych) oraz ogólnodostępny parking grupowy ( symbol w planie UU.2+KS ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 11 lat z przeznaczeniem na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
7.Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 423.000,00 zł.
w tym: - grunt – 51.000,00 zł,
- budynek socjalno-magazynowy – 372.000,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 1.560,60zł plus obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
130,05 zł + 23% VAT (tj. 29,91 zł) = 159,96 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.